Instytut Organizacji i Ochrony Pracy

Instytut Organizacji i Ochrony Pracy „CON-LEX” Sp. z o.o. jest uznanym w Polsce ośrodkiem szkoleniowym posiadającym Certyfikat Kompetencji Jednostki Edukacyjnej Centralnego Instytutu Ochrony Pracy-Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.

SzkoleniaKontakt

O Instytucie

Działalność Instytutu opiera się przede wszystkim na szerokiej ofercie szkoleniowej w zakresie szkoleń o tematyce bezpieczeństwa i higieny pracy oraz działalności eksperckiej w zakresie BHP (ocena ryzyka zawodowego, ocena zgodności maszyn z wymaganiami BHP, ocena stanu technicznego maszyn i urządzeń, aktualizacja i opracowanie dokumentacji techniczno – ruchowych maszyn – DTR, sporządzanie opinii dla sądów i prokuratur dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych, wykonywanie zaleceń pokontrolnych SANEPI, PIP).

W ramach Instytutu prowadzone jest Centralne Laboratorium Badawcze CON-LEX posiadające akredytację wydaną przez Polskie Centrum Akredytacji (AB 1070) do wykonywania badań środowiska pracy w zakresie oświetlenia, hałasu, mikroklimatu, drgań mechanicznych, pól elektromagnetycznych, pyłów, wydatku energetycznego, czynników chemicznych.

Oprócz szkoleń z zakresu BHP Instytut prowadzi szkolenia m.in. z zakresu obsługi urządzeń transportu bliskiego (m.in. wózki jezdniowe, suwnice, HDS) oraz spawania (wszystkie stopnie i metody).

Certyfikaty i upoważnienia

 • Certyfikat Kompetencji Jednostki Edukacyjnej do prowadzenia szkoleń z dziedziny BHP wydany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
 • Atest Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach do szkolenia i egzaminowania spawaczy
 • Tytuł Przyjaciela Bezpiecznej Pracy nadany przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP o/Radom
 • Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Miasta Radomia
 • Akredytacja Laboratorium Badawczego AB 1070 do wykonywana badań środowiska pracy wydana przez Polskie Centrum Akredytacji
 • Uprawnienie do prowadzenia szkoleń dla operatorów maszyn budowlanych wydane przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.
 • Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy
  w Warszawie
 • Uprawnienia do prowadzenia szkoleń okresowych w dziedzinie BHP w odkrywkowych zakładach górniczych wydane przez Okręgowy Urząd Górniczy w Warszawie
 • Srebrna Karta Lidera Bezpiecznej Pracy wydana przez Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
 • Uprawnienia do prowadzenia kursów z zakresu obsługi Urządzeń Transportu Bliskiego (m.in. wózki jezdniowe, suwnice, piły mechaniczne, HDS, żurawie)

Szkolenia

 • Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem
 • Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem
 • Obsługa suwnic, wciągników i wciągarek : ogólnego i i specjalnego przeznaczenia
 • Obsługa podestów ruchomych : stacjonarnych, przejezdnych, masztowych
 • Obsługa żurawi: stacjonarnych, samojezdnych, przewoźnych i przenośnych
 • Obsługa dźwigów: towarowo-osobowych
 • Szkolenia w zakresie spawania
 • Szkolenia wstępne, okresowe i doskonalące w zakresie BHP

BHP

 • Outsourcing w zakresie BHP (obsługa i nadzór)
 • Realizacja zaleceń pokontrolnych PIP, SANEPID
 • Opracowywanie oceny ryzyka zawodowego dla poszczególnych stanowisk pracy
 • Sporządzanie oceny zgodności maszyn z wymaganiami BHP
 • Przeprowadzanie audytu BHP w zakładzie pracy
 • Opracowywanie oraz aktualizacja instrukcji BHP i PPOŻ
 • Sporządzanie opinii dla sądów i prokuratur dotyczących wypadków przy pracy
 • Prowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych w dziedzinie bhp (również w formie on-line)
 • Prowadzenie szkoleń doskonalących w dziedzinie bhp (m.in. metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego; kurs pedagogiczny dla wykładowców pozaszkolnych form kształcenia; ochrona PPOŻ, pierwsza pomoc przedmedyczna, BHP dla Społecznych Inspektorów Pracy, Komisje BHP; rola pracowników wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy i ewakuacji pracowników,)
 • Ocena metodą m.in. KIM, OWAS, RULA, REBA, OCRA, ART
 • Przygotowywanie wniosków o udzielenie dofinansowania projektu w ramach prowadzonego przez ZUS Programu Prewencji Wypadkowej
 • Ocena wydatku energetycznego metodą Lehmanna

Dofinansowanie ZUS

 • Dofinansowanie ma charakter bezzwrotny
 • Poziom dofinansowania jest zróżnicowany ze względu na wielkość przedsiębiorstwa i wynosi nawet do 80% wartości projektu
 • Dofinansowaniem objęte są projekty mające na celu poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach pracy poprzez m.in. zakup i instalację elektrycznych systemów oświetleniowych; urządzeń oczyszczających i uzdatniających powietrze, urządzeń i elementów wentylacji miejscowej wywiewnej oraz nawiewnej, urządzeń i elementów wentylacji ogólnej nawiewno-wywiewnej; wózków jezdniowych podnośnikowych, ręcznych wózków paletowych ze wspomaganiem ruszania lub unoszenia, przyczep leśnych, manipulatorów i chwytaków, podnośników rehabilitacyjnych, maszyn i urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa prac na wysokości, np. podesty ruchome, podesty ruchome przejezdne

Co oferujemy?

 • Profesjonalne doradztwo pod kątem możliwości uzyskania dofinansowania w ramach prowadzonego przez ZUS Programu Prewencji Wypadkowe (Instytut od niemal 20 lat świadczy usługi w zakresie BHP)
 • Bezpłatny audyt BHP w zakresie zidentyfikowania obszarów, w których możliwe jest uzyskanie dofinansowania oraz spełnienia wymagań BHP
 • Kompleksowe i samodzielne (bez udziału podwykonawców) przygotowanie wniosku wraz z wymaganymi przez ZUS załącznikami (m.in. badania i pomiary środowiska pracy, oceny ryzyka zawodowego)
 • Wsparcie specjalistów ds. BHP przez cały okres realizacji projektu
 • Krótki termin przygotowania wniosku
 • Pomoc w nawiązaniu współpracy z dostawcami urządzeń planowanych do zakupu w ramach projektu
 • Poprawianie wniosków złożonych samodzielnie przez przedsiębiorstwa

Pomiary środowiska pracy

Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 1070 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA).

Akredytowany zakres badań czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia w środowisku pracy:

 • Hałas
 • Hałas pochodzący od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych
 • Mikroklimat (umiarkowany, gorący, zimny)
 • Oświetlenie elektryczne
 • Wydatek energetyczny (metoda wentylacji płuc)
 • Pole elektromagnetyczne
 • Pole elektromagnetyczne pochodzące od systemów elektroenergetycznych i elektrycznych instalacji zasilających prądu przemiennego w energetyce
 • Pole elektromagnetyczne w przestrzeni pracy pochodzące od urządzeń do magnetoterapii
 • Pobieranie próbek powietrza do oceny narażenia zawodowego na:
  – pyły przemysłowe
  – substancje organiczne
  – substancje nieorganiczne
  – metale
 • Stężenie pyłu (frakcja wdychalna; frakcja respirabilna)
 • Drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne
 • Drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka

Akredytowana działalność jest określona w zakresie akredytacji Nr AB 1070 – WIĘCEJ

Zapewniamy:

 • Profesjonalną obsługę i doradztwo w zakresie BHP
 • Krótkie terminy realizacji badań
 • Konkurencyjne ceny
 • Realizację badań na terenie całego kraju

Szkoła spawania

1. Szkolenia i egzaminy spawaczy we wszystkich metodach:

 • Spawanie łukowe ręczne elektrodą otuloną – 111 /I, II, III stopnia/
 • Spawanie acetylenowo – tlenowe 311 /I, II stopnia/
 • Spawanie metodą TIG – 141 /I, II, III stopnia/ również w aluminium
 • Spawanie metodą MAG – 135, 136 /I, II, III stopnia/
 • Spawanie metodą MIG – 131 /I, II stopnia/
 • Egzaminy i weryfikacja
 • Kursy cięcia acetylenowo-tlenowego lub plazmowego

Grupy materiałowe:

Materiały: stale węglowe (W01), stale energetyczne (W02), stale wysokostopowe (W04,W11), aluminium (W21, W22).
Wszystkie szkolenia i egzaminy realizowane są w oparciu o normy PN EN ISO 9606-1, PN EN ISO 9606-2 (spawacz aluminium), zgodnie z najnowszymi wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach oraz Urzędu Dozoru Technicznego w następujących zakresach:

 • Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi – P FW (I stopień)
 • Spawanie doczołowe blach- P BW (II stopień)
 • Spawanie doczołowe rur – T BW (III stopień)

2. Testy sprawdzające/ kwalifikacyjne spawaczy przed wyjazdem za granicę
3. Weryfikacja uprawnień spawalniczych (również na miejscu w zakładzie pracy)
4. Oferty pracy w zawodzie spawacza
5. Usługi spawalnicze